A picture

Navigace

Obsah

Nařízení státní veterinární správy

Typ: ostatní
Ptačí chřipka
Vymezení ohniska
Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (H5N1) Krajská veterinární
správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních ze dne 2. 2. 2024 vyhlásila zařízení ve Skleném v k. ú. 748242 Sklené u Svitav.

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj jako správní orgán místně a věcně příslušný podle ustanovení § 47 odst. 4 a 7 a § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1, § 54 odst. 1 písm. b), c), d), e), f), j), l), m), n), o) a t), § 54 odst. 2 písm. a) a § 54 odst. 3 veterinárního zákona a dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“), v platném znění, a nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření:

k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v Pardubickém kraji: Čl. 1 Vymezení ohniska Ohniskem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy (H5N1) Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnutím o mimořádných veterinárních opatřeních ze dne 2. 2. 2024 vyhlásila zařízení ve Skleném v k. ú. 748242 Sklené u Svitav.

Čl. 2 Vymezení uzavřeného pásma (1) Vymezuje se uzavřené pásmo, které se sestává z ochranného pásma a pásma dozoru. (2) Ochranné pásmo tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 724661 Horní Hynčina, 647233 Hradec nad Svitavou, 662801 Moravská Kamenná Horka, 724670 Pohledy a 748242 Sklené u Svitav. (3) Pásmo dozoru tvoří oblast, která zahrnuje katastrální území 600857 Banín, 601683 Bělá nad Svitavou, 607991 Boršov u Moravské Třebové, 609927 Brněnec, 614076 Březina u Moravské Třebové, 749664 Březinka, 614726 Březová nad Svitavou, 614734 Česká Dlouhá, 662798 Česká Kamenná Horka, 761001 Čtyřicet Lánů, 626431 Dlouhá Loučka, 743330 Dolní Rudná, 796280 Horákova Lhota, 743348 Horní Rudná, 657255 Janůvky, 667595 Koclířov, 675873 Křenov, 679259 Lavičné, 614742 Moravská Dlouhá, 698784 Moravská Chrastová, 760994 Moravský Lačnov, 614751 Muzlov, 737852 Radiměř, 760951 Svitavy-město, 760960 Svitavy-předměstí, 614084 Šnekov, 775541 Útěchov u Moravské Třebové, 779989 Vendolí, 614769 Zářečí nad Svitavou a 796298 Želivsko. 2 Čl. 3 Opatření v uzavřeném pásmu (1) Obcím v uzavřeném pásmu se nařizuje: a) v ochranném pásmu provést soupis všech zařízení a chovů, v nichž je chována či držena drůbež (dále jen „chovaní ptáci“), s výjimkou domácností, které chovají v zájmovém chovu druhy ptáků jiné než kur domácí, krůty, perličky, kachny, husy, křepelky, holubi, bažanti, koroptve a běžci. Soupis bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém zařízení či chovu (počet chovaných ptáků lze odhadnout) a musí být předán Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj nejpozději do 12. 2. 2024 prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obciv2/#pasmo=SKLENE-2024-KVSE-3KM. b) v pásmu dozoru provést soupis všech zařízení, v nichž jsou chovaní ptáci chováni pro účely podnikání. Soupis bude obsahovat vždy druh, kategorii a počet chovaných ptáků v každém chovu či zařízení (počet chovaných ptáků lze odhadnout) musí být předán Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj nejpozději do 12. 2. 2024 prostřednictvím webového formuláře na webových stránkách Státní veterinární správy: https://www.svscr.cz/online-formulare/aviarni-influenza-stavy-drubeze-a-ostatnich-ptaku-v-obciv2/#pasmo=SKLENE-2024-KVSE-10KM. c) informovat veřejnost způsobem v obci obvyklým, s cílem zvýšit povědomí o nákaze zejména mezi chovateli drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, lovci, pozorovateli ptáků; d) zajistit kontejnery nebo nepropustné uzavíratelné nádoby k bezpečnému uložení uhynulých volně žijících ptáků pro jejich svoz a neškodné odstranění asanačním podnikem; tyto nádoby vhodně umístit a označit nápisem „VPŽP 2. kategorie – Není určeno ke krmení zvířat“; neprodleně hlásit výskyt vedlejších produktů živočišného původu asanačnímu podniku a po jejich odvozu asanačním podnikem provést dezinfekci nádoby účinným dezinfekčním přípravkem; e) spolupracovat s Krajskou veterinární správou Státní veterinární správy pro Pardubický kraj při provádění intenzivního úředního dozoru nad populacemi volně žijícího ptactva, zejména vodního ptactva a dalšího monitorování uhynulých nebo nemocných ptáků. (2) Chovatelům ptáků v uzavřeném pásmu se nařizuje: a) držet chované ptáky odděleně od volně žijících zvířat a ostatních zvířat, tzn. zajistit umístění ptáků do uzavřených prostor, zde je držet, zamezit vniku volně žijícího ptactva do objektů zasíťováním oken a větracích otvorů, zamezit kontaminaci krmiva a napájecí vody trusem volně žijících ptáků, zamezit vstupu jiných druhů zvířat do zařízení či chovu; není-li to proveditelné nebo slučitelné s požadavky na pohodu chovaných ptáků, musí být uzavřeni na některém jiném místě v témž zařízení či chovu tak, aby nepřišli do kontaktu s drůbeží nebo jiným ptactvem chovaným v zajetí z jiných zařízení či chovů; dále se v tomto případě přijmou i přiměřená opatření k minimalizaci jejich kontaktů s volně žijícím ptactvem; b) provádět další dozor v chovu s cílem zjistit jakékoli další šíření nákazy do zařízení či chovu, včetně jakékoli zvýšené nemocnosti nebo úhynů nebo významného poklesu údajů o produkci; každé takové zvýšení nebo pokles okamžitě oznámit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na tel. čísla +420 773 851 053, +420 777 303 010 nebo +420 777 472 485; c) používat na vstupech a výstupech do a ze zařízení či chovu dezinfekční prostředky vhodné k tlumení nákazy; d) uplatňovat vhodná opatření biologické bezpečnosti na všechny osoby, které jsou v kontaktu s chovanými ptáky nebo které vstupují do zařízení či chovu nebo je opouštějí a rovněž na dopravní prostředky, aby se zabránilo jakémukoli riziku šíření nákazy, zejména zajistit jejich dezinfekci při vstupu a výstupu ze zařízení či chovu; e) vést záznamy o všech osobách, které zařízení či chov navštěvují, udržovat je v aktuálním stavu s cílem usnadnit dozor nad nákazou a jejím tlumením a zpřístupnit je Krajské veterinární správě 3 Státní veterinární správy pro Pardubický kraj na její žádost; záznamy o návštěvách se nevyžadují, pokud návštěvníci nemají přístup do prostor, kde jsou chovaní ptáci chováni; f) v souladu s § 40 veterinárního zákona neškodně odstraňovat kadávery, a to neprodleně; g) poskytnout obci pro účely naplnění tohoto nařízení následující informace k provedení soupisu ptáků v zařízení či chovu, a to nejpozději do 8. 2. 2024: 1. Chovatel (jméno, příjmení, obchodní firma, název), 2. Adresa (sídlo) chovatele, 3. Kontaktní osoba, 4. Kontakt (telefonní číslo, nejlépe na mobilní telefon), 5. Adresa místa chovu ptáků, 6. Určení produktů (pro vlastní potřebu, pro prodej ze dvora…), 7. Počty drůbeže chované v zařízení či chovu dle kategorie: i. Hrabavá (slepice, krůty, perličky, křepelky), ii. Vodní (husy, kachny), iii. Ostatní (pštros, pávi), iv. Holubi, v. Jiné ptactvo v zajetí (bažanti, koroptve, papouškovití, exotické ptactvo a ostatní); h) umožnit Krajské veterinární správě Státní veterinární správy pro Pardubický kraj provedení kontrol v chovu vnímavých zvířat k nákaze HPAI s případným odběrem vzorků. (3) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje: a) přemisťovat celá těla mrtvých volně žijících a chovaných ptáků nebo jejich částí z uzavřeného pásma ke zpracování nebo k neškodnému odstranění v podniku schváleném pro uvedené účely v souladu s nařízením (ES) č. 1069/2009; b) neprodleně podrobit dopravní prostředky a zařízení používané k přepravě drůbeže nebo jiného ptactva chovaného v zajetí, masa, krmiva, hnoje, kejdy a podestýlky, jakož i veškerých jiných materiálů nebo látek, které by mohly být kontaminovány, přípravkem s účinnou dezinfekční látkou; uvedené platí i pro dopravní prostředky, které používají zaměstnanci nebo jiné osoby, jež vstupují do zařízení či chov nebo je opouštějí; c) provádět přepravu zvířat a produktů přes uzavřené pásmo 1. bez zastávky nebo vykládky v uzavřeném pásmu, 2. s upřednostněním hlavních silnic nebo železnic, a 3. s vyhýbáním se blízkosti zařízení, která chovají ptáky; d) přepravovat vedlejší produkty živočišného původu pocházející z uzavřeného pásma a přepravované mimo toto pásmo pouze s veterinárním osvědčením vydaným úředním veterinárním lékařem Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj, které upraví podmínky jejich přemístění z uzavřeného pásma, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj může rozhodnout o výjimce z tohoto pravidla za podmínek stanovených v nařízení (EU) 2020/687; e) provádět odběr vzorků v zařízeních či chovech v uzavřeném pásmu, která chovají drůbež nebo volně žijící ptáky, k jiným účelům než k potvrzení nebo vyloučení nákazy pouze na základě povolení vydaného ze strany Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Pardubický kraj; f) používat k přemísťování chovaných ptáků a produktů z nich v rámci uzavřeného pásma, z něj, do něj a přes něj pouze takové dopravní prostředky splňující tyto požadavky: 1. dopravní prostředky musí být konstruovány a udržovány tak, aby se zabránilo jakémukoli úniku nebo útěku zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat; 4 2. po každé přepravě zvířat, produktů nebo jakékoli věci představující riziko pro zdraví zvířat ihned musí být dopravní prostředky vyčištěny a vydezinfikovány a v případě potřeby následně znovu vydezinfikovány a v každém případě vysušeny nebo ponechány vyschnout před každým novým naložením zvířat nebo produktů, přičemž čištění a dezinfekce dopravního prostředku musí být provedeny přípravkem s účinnou dezinfekční látkou a náležitě zdokumentovány. Čl. 4 Další opatření v uzavřeném pásmu (1) V uzavřeném pásmu se dále nařizuje: a) zákaz přemísťování, včetně nákupu, prodeje, darování apod. chovaných ptáků z a do zařízení či chovů umístěných v uzavřeném pásmu; b) zákaz přemísťování vedlejších produktů živočišného původu z ptáků ze zařízení či chovů (kromě celých těl mrtvých zvířat nebo jejich částí), tj. např. odvoz či rozmetání použité podestýlky, hnoje, kejdy nebo použitého steliva, c) zákaz doplnění stavů pernaté zvěře a vypouštění jiného ptactva chovaného v zajetí v uzavřeném pásmu; d) zákaz pořádání výstav, trhů, přehlídek zvířat a jiné shromažďování ptáků; e) zákaz přemísťování násadových vajec ze zařízení či chovů v uzavřeném pásmu; f) zákaz přemísťování čerstvého masa včetně drobů z chovaných a volně žijících ptáků z chovů, jatek nebo ze zařízení pro nakládání se zvěřinou v uzavřeném pásmu; g) zákaz přemísťování masných výrobků získaných z čerstvého masa drůbeže z potravinářských podniků v ochranném pásmu, pokud tyto nebyly ošetřeny způsobem uvedeným v příloze VII nařízení (EU) 2020/687; h) zákaz přemísťování vajec či tekutých vajec k lidské spotřebě ze zařízení, chovů či potravinářských podniků v uzavřeném pásmu. (2) Na základě žádosti o výjimku může Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj rozhodnout za podmínek stanovených nařízení (EU) 2020/687 o povolení výjimky ze zákazů uvedených v odstavci 1. Čl. 5 Doba trvání opatření v uzavřeném pásmu (1) Opatření k tlumení nákazy použitá v ochranném pásmu mohou být zrušena po uplynutí minimální doby 21 dnů a pouze za podmínek stanovených v článku 39 nařízení (EU) 2020/687. (2) Opatření k tlumení nákazy použitá v pásmu dozoru mohou být zrušena po uplynutí minimální doby 30 dnů a pouze za podmínek stanovených v článku 55 nařízení (EU) 2020/687. Čl. 4 Sankce Za nesplnění nebo porušení povinností vyplývajících z těchto mimořádných veterinárních opatření může správní orgán podle ustanovení § 71 nebo § 72 veterinárního zákona uložit pokutu až do výše: a) 100 000 Kč, jde-li o fyzickou osobu, b) 2 000 000 Kč, jde-li o právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu.


Příloha

Vytvořeno: 3. 2. 2024
Poslední aktualizace: 3. 2. 2024 11:29
Autor: Správce Webu

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní rozhlas

Registrace k odběru zde

Více informací zde

Mobilní aplikace

mobilní aplikace V OBRAZE

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Volně ke stažení:

Google Play

App Store

Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

Pohled z nebe

Pohled z nebe

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Datum a čas

Dnes je neděle, 25. 2. 2024, 22:52:56

Aktuální počasí

Počasí dnes:

25. 2. 2024

obl

Bude polojasno až oblačno. Denní teploty 8 až 12°C. Noční teploty 6 až 2°C.

Hlášení závad

Hlášení závad

Svátek

Svátek má Liliana